Over Doingoood

Kleinschalig – Persoonlijk – Verantwoord

Doingoood is een organisatie die vrijwilligerswerk, buitenlandstages, onderwijs expedities en betrokken reizen in Afrika organiseert. We zijn in 2010 ontstaan vanuit een behoefte uit het persoonlijke netwerk van oprichter Ineke van Huuksloot. Er is bij kleinschalige goede doelen uit ons netwerk in Afrika behoefte aan passende vrijwilligers en hulp gewenst met fondsenwerving. Passie is onze belangrijkste drijfveer. Passie voor het prachtige continent en haar mooie bevolking. Wij zijn kritisch in wat we doen, werken kleinschalig en hechten grote waarde aan persoonlijke relaties.

Doingoood organiseert ervaringen voor mensen van 18 tot 88 jaar die op een verantwoorde manier willen meehelpen bij een maatschappelijk project in Afrika. Wij hebben eigen, veelal Nederlandse, coördinatoren voor de begeleiding van onze deelnemers in Afrika.  We werken samen met partner-projecten in Oeganda, Malawi, Kenia en Tanzania. Ons doel is om een inspirerende uitwisseling realiseren, die wederzijds begrip van verschillende culturen vergroot.

Wil je meer weten over het ontstaan van Doingoood? Lees dat het persoonlijke verhaal van oprichter Ineke.

Sociale onderneming

Doingoood is een sociale onderneming. Sociaal ondernemen is ondernemen om de wereld te verbeteren. Een sociaal probleem oplossen op een ondernemende manier. Sociale ondernemingen stellen de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop. Het zijn organisaties die dezelfde doelstellingen kennen als goede doelen en hanteren tegelijkertijd de managementprincipes van de private sector, inclusief de behoefte om te groeien en financieel gezond te zijn.

Voor sociaal ondernemer is er (nog) geen rechtsvorm in Nederland. Daarom vind je sociale ondernemingen met uiteenlopende rechtsvormen. Doingoood volunteer work opereert onder en is een handelsnaam van Upendo Afrika B.V.

Kernwaarden

In al onze werkwijzen en procedures gaan wij uit van onze kernwaarden:

Integriteit
Betrokkenheid
Kwaliteit
Verantwoordelijkheid

“Financiële gezondheid is voor een onderneming als zuurstof voor een mens. Als je er niet genoeg van hebt dan heb je een probleem. Maar wie denkt dat het leven draait om ademhalen, heeft het niet begrepen.”

Is Doingoood een onderneming of stichting?

Allebei! Er zijn 2 onderdelen: Doingoood volunteer work is een onderneming. Doingoood foundation is een stichting.

Doingoood wil zo transparant en zuiver mogelijk werken. Daarom maken wij een duidelijk onderscheid tussen dienstverlening en liefdadigheid. Dit zorgt soms voor verwarring. We leggen het op deze pagina zo goed mogelijk uit.

Verantwoord voluntourism

Wij werken veelvuldig en nauw samen met mensen, projecten en ondernemers in Afrikaanse landen. Onze doelstelling is om een concrete bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en sociaal-economische doelstellingen van onze partners in Afrika. Bij het realiseren van een dergelijke doelstelling vinden we ook dat wij hiermee een verantwoordelijkheid op ons nemen om hier op eerlijke en integere wijze invulling aan te geven. Voor ons betekent dat betekent het bieden van eerlijke kansen, eerlijke tarieven en eerlijke voorwaarden voor alle betrokkenen en het werken volgens internationale voluntourism richtlijnen. Lees meer over verantwoord voluntourism

Sociaal ondernemen

Alle dienstverlening rondom de begeleiding en organisatie van reizenbuitenlandstage en vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd door de onderneming. Doingoood volunteer work is een sociale onderneming. Voor een optimale uitvoering van onze programma’s heeft de onderneming daarom betaalde medewerkers in dienst. De onderneming maakt ook kosten voor marketing, promotie, drukwerk en administratie. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en hebben daarom bijvoorbeeld geen kantoor.

Sociaal ondernemen is een belangrijke drijfveer voor ons. We hebben hier heel bewust voor gekozen bij de oprichting van Doingoood. Wij hebben door de oprichting van Doingoood gehoor kunnen geven aan een verzoek en een behoefte uit ons directe netwerk in Afrika.

Stichting Doingoood foundation

Alles wat te maken heeft met liefdadigheid, zoals sponsoring en donaties aan onze partnerprojecten in Afrika, valt onder de stichting. Doordat alle kosten al gedekt worden door de onderneming zijn wij in staat het werk voor de stichting op 100% vrijwillige basis te doen en de stichting daardoor nagenoeg kostenvrij te houden.

De projecten profiteren behalve van de inzet van vrijwilligers ter plaatse ook van extra donaties. Deze donaties kunnen voorzien in relatief eenvoudige behoeften zoals schoolmaterialen of lunchkosten. Daarnaast dragen grotere donaties ook bij aan de realisatie van kostbaardere doelstellingen zoals bijvoorbeeld de start van inkomen genererende projecten.

Partnerprojecten in Afrika profiteren optimaal

Onze partnerprojecten in Afrika maken gratis gebruik van al onze diensten. Zij betalen niets voor het samenwerken met Doingoood en het ontvangen van vrijwilligers. Donaties worden zonder verdere aftrek van kosten direct aan de projecten gedoneerd. Op die manier profiteert het partnerproject optimaal. De enige tegenprestatie die wij verwachten van onze partnerprojecten in Afrika is dat ze jou als vrijwilliger een top tijd op hun project bezorgen. Onder meer op deze manier geven wij invulling aan sociaal ondernemen.

Wij werken samen met projecten in Afrika die zich richten op OnderwijsGezondheidszorgCrisisopvang en Maatschappij.

Onze werkwijze is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

Wij werken samen met lokale projecten uit ons eigen netwerk waarmee wij een duurzame en lange termijn relatie nastreven. Wij ondersteunen deze projecten door middel van de inzet van vrijwilligers en het geven van donaties via onze stichting: Doingoood foundation.

Wij zetten zelf geen projecten op. Wij werken samen met bestaande projecten en nemen nooit de gehele financiële verantwoordelijkheid van een project op ons. Wij zoeken juist de samenwerking op.

Wij willen een bijdrage leveren aan lokale werkgelegenheid en/of verbetering van leefomstandigheden van de lokale bevolking.

Projecten die een eigen accommodatie hebben en onze vrijwilligers huisvesten genereren hiermee extra inkomsten. Dubbel impact dus!

Gastgezinnen die onze vrijwilligers huisvesten genereren hiermee extra inkomsten. Ook dubbel impact!

Wij betalen onze lokale medewerkers, gastgezinnen en projecten eerlijke bedragen voor hun diensten en evalueren deze regelmatig.

Wij kopen zoveel mogelijk goederen en diensten lokaal in. Voor diensten waarin we niet (geheel) vanuit de eigen organisatie kunnen voorzien hebben wij een samenwerking opgezet met lokale ondernemers.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te informeren over duurzame ontwikkelingssamenwerking. Ons beleid hiervoor is vastgelegd in het duurzaamheidsbeleid. Hierin staan o.a. richtlijnen ter bevordering van de lokale economie en de arbeidsmarkt.

Wij willen ervoor zorgen dat onze activiteiten op positieve wijze bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking. Wij willen geen schade aan of verstoring van de lokale situatie veroorzaken.

Met onze activiteiten willen wij mensen de gelegenheid geven om kennis te maken met projecten in Afrikaanse landen. Hierbij ontzorgen wij hen zoveel mogelijk bij de gehele organisatie van het vrijwilligerswerk zodat zij zich volledig kunnen richten op het leveren van hun bijdrage ter plaatse.

Wij stimuleren vrijwilligers om ook na hun periode van vrijwilligerswerk betrokken te blijven bij ons werk. Bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige tijdens informatie bijeenkomsten of als fondsenwerver voor de stichting.